OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIK BIBLIOTEKI

Dyrektor Zbąszyńskiego Centrum Kultury ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Kierownika biblioteki w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu – 1 etat.

 

1. Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe bibliotekarskie lub wyższe humanistyczne,
 • predyspozycje do organizacji i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością bibliotekarską, kulturalną i promocyjną,
 • znajomość ustaw o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o bibliotekach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany 
jest nabór:

 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, Internetu, Corel Draw lub inny program graficzny),
 • dobra znajomość języka obcego,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • wiedza w zakresie pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych w tym środków
  z programów Unii Europejskiej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • wysoki poziom kultury osobistej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • zarządzanie biblioteką, jako instytucją kultury, reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • dbanie o wysoki poziom czytelnictwa, wizerunek placówki,
 • odpowiedzialność za powierzony majątek,
 • prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania,
 • udzielanie niezbędnych informacji dot. katalogów i zbiorów bibliotecznych,
 • udostępnianie czytelnikom nowości czytelniczych zakupionych przez bibliotekę,
 • odpowiedzialność za zbiory, ich kompletność, stan techniczny, wygląd estetyczny,    
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora Zbąszyńskiego Centrum Kultury.

 

4. Wymagane dokumenty

1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
2) koncepcja funkcjonowania i rozwoju biblioteki na okres co najmniej 3 lat,
3) własnoręcznie podpisany życiorys,
4) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (według wzoru  
dostępnego na BIP Zbąszyńskiego Centrum Kultury),
5) własnoręcznie podpisane oświadczenie (według wzoru dostępnego na BIP 
Zbąszyńskiego Centrum Kultury) o:

a) nieposzlakowanej opinii,
b) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
c) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw  publicznych,
d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
e) posiadanym obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy.

6) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
7) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż oraz, w przypadku 
pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy

5. Termin, miejsce i forma składania dokumentów

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne można:
a) złożyć w siedzibie Zbąszyńskiego Centrum Kultury ul. Powstańców Wlkp. 12, 64 – 360 Zbąszyń
b) przesłać pocztą na adres: Zbąszyńskie Centrum Kultury ul. Powstańców Wlkp. 12, 64 – 360 Zbąszyń
2) Dokumenty aplikacyjne złożone w Zbąszyńskim Centrum Kultury lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia, jakiego naboru  dotyczą.
3) Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2015 roku.
4) O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data  złożenia.
5) Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie.

 

 

Do pobrania:

1.Kwestionariusz osobowy
2.Oświadczenie

Osoba wprowadzająca: Dariusz Mikołajczak, 02.02.2015