Deklaracja dostępności

<id=”a11y-wstep”>

Zbąszyńskie Centrum Kultury

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zck.org.pl/</id=”a11y-wstep”>
<id=”a11y-data-publikacja”>Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01.</id=”a11y-data-publikacja”>
<id=”a11y-data-aktualizacja”>Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-11-15.</id=”a11y-data-aktualizacja”>

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, niedostępne są pewne opublikowane na stronie dokumenty np.:

 • zdjęcia i grafiki bez opisów alternatywnych,
 • materiały multimedialne bez audiodeskrypcji,
 • dokumenty w pdf zapisane jako obrazy
  z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia <id=”a11y-data-sporzadzenie”>2021-11-18</id=”a11y-data-sporzadzenie”>
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: <id=”a11y-audytor”>WALDORF STUDIO Waldemar Strażyński – Zbąszyń.</id=”a11y-audytor”>

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz z nawigacji klawiszem „tabulatora”

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia m.in ważnych treści, cytatów i odsyłaczy.

Udogodnienia

Redaktorzy serwisu podejmują starania, aby zapewnić jak najwyższy poziom dostępności naszej strony. Wprowadziliśmy następujące udogodnienia poprawiające dostępność, zwłaszcza dla osób słabo widzących:

 • możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • możliwość zwiększenia kontrastu,
 • obsługa serwisu przy pomocy klawiatury i myszki,
 • wprowadzane na bieżąco opisy alternatywne zdjęć i grafik.

Zapewnienie pełnej dostępności naszej strony to długotrwały proces. Jeżeli masz uwagi, które pomogą nam poprawić jej dostępność, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kultura.zbaszyn@gmail.com

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
<id=”a11y-osoba”>Osobą powołaną do kontaktu w sprawie dostępności jest:

 • dyrektor Mateusz Basiński
 • kultura.zbaszyn@gmail.com
 • <id=”a11y-telefon”>telefon: 68 386 08 74 lub 500 001 127.</id=”a11y-telefon”></id=”a11y-osoba”>
  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • wystąpienia z żądaniem udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • sposobu kontaktu.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: kultura.zbaszyn@gmail.com
 • telefonicznie na nr 68 386 08 74 lub 500 001 127
 • drogą pocztową na adres: Zbąszyńskie Centrum Kultury ul. Powstańców Wielkopolskich 12, 64-360 Zbąszyń

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodną dla niej formę tej informacji.
Rozpatrzenie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Przeczytaj strategie i znajdź ulubiony boost w IceCasino.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Po wyczerpaniu wszystkich wskazanych wyżej możliwości można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zbąszyńskiego Centrum Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 12

Budynek główny jest budynkiem dwukondygnacyjnym (wysoki parter, piętro) z wejściem głównym od strony ulicy Powstańców Wielkopolskich, znajdującym się na 2.kondygnacji (wysoki parter), do którego prowadzą schody wyposażone z obu stron w poręcze.

Budynek posiada następujące udogodnienia:

 • 1
 • 2,
 • 3,
 • 4,